گوگوش
بازدید: 5113 بار

پل

خواننده: گوگوش آلبوم: پل
ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی
آهنگساز: واروژان
تنظیم: واروژان
------------------------------------------------------------ (Am)برای خواب معـ(Dm)ـصومانه (Am)عشق کمک (Dm)کن بستری (E7)از گل بسا(Am)زیم برای کوچ شب (Dm)هنگام وحـ(Am)ـشت کمک (Dm)کن با تن (E7)هم پل بسا(Am)زیم کمک کن سایه بو(F)نی از ترا(G)نه برای خواب ابریشم بسا(Am)زیم کمک کن با کلا(F)م عاشقا(G)نه برای زخم شب مرهم بسا(Am)زیم بذار (A)قسمت کنیم تنـ(A7)ـهایی مو(Dm)نو میو(G7)ن سفره ی شب تو با (C)من بذار (Am)بین من و (F)تو دستای (Dm)ما پلی (Bb7)باشه واسه (E7)از خود گذشـ(Am)ـتن (Am)تو رو میشناسم ای (Dm)شبگرد عا(Am)شق تو با اسم شب (E7)من آشنا(Am)یی از اندوه تو و (Dm)چشم تو پیـ(Am)ـداست که از (Dm)ایل و تبا(E7)ر عاشقا(Am)یی تو رو میشناسم ای (F)سر در گریـ(G)ـبون غریبگی نکن با هق هق (Am)من تن شکستتو (F)بسپار به دسـ(G)ـت نوازشهای دست عاشق (Am)من بذار (A)قسمت کنیم تنـ(A7)ـهایی مو(Dm)نو میو(G7)ن سفره ی شب تو با (C)من بذار (Am)بین من و (F)تو دستای (Dm)ما پلی (Bb7)باشه واسه (E7)از خود گذشـ(Am)ـتن بدنبال کدوم حرف و کلا(E7)می سکوتت گفتن تمام حرفـ(Am)ـهاست تو رو از طپش قلبت شناخـ(E7)ـتم تو قلبت ، قلب عاشقای دنـ(Am)ـیاست تو با تن پوشی از گلبرگ و (E7)بوسه منو به جشن نور و آیینه بر(Am)دی چرا از سایه های شب بتر(E7)سم تو خورشید و به دست من سپر(Am)دی بذار (A)قسمت کنیم تنـ(A7)ـهایی مو(Dm)نو میو(G7)ن سفره ی شب تو با (C)من بذار (Am)بین من و (F)تو دستای (Dm)ما پلی (Bb7)باشه واسه (E7)از خود گذشـ(Am)ـتن کمک کن جاده ها(Dm)ی مه گرفـ(Am)ـته من مسافرو (E7)از تو نگیـ(Am)ـرن کمک کن تا کبو(Dm)ترهای خسـ(Am)ـته روی یخ بستگی (E7)شاخه نمیـ(Am)ـرن کمک کن از مسا(F)فرهای عا(G)شق سراغ مهربونی رو بگیـ(Am)ـرم کمک کن تا برا(F)ی هم بمو(G)نیم کمک کن تا برای هم بمیـ(Am)ـریم بذار (A)قسمت کنیم تنـ(A7)ـهایی مو(Dm)نو میو(G7)ن سفره ی شب تو با (C)من بذار (Am)بین من و (F)تو دستای (Dm)ما پلی (Bb7)باشه واسه (E7)از خود گذشـ(Am)ـتن ریتم: 4/4

1 نظر

بدون نام

جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶

این ریتم ۴/۴ نیس باسانوواس